vineri, 14 mai 2021

Admiterea în clasele cu predare a limbii engleze în regim bilingv, an școlar 2021-2022

Pentru admiterea în clasa a IX-a în anul școlar 2021-2022, la clase cu predare a limbii moderne în regim bilingv, proba de verificare a cunoștințelor la limba engleză constă în recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute pe parcursul ciclului gimnazial la limba engleză.

1. Proba de verificare a cunoștințelor la limba engleză se echivalează cu media aritmetică, calculată cu două zecimale, fără rotunjire, a mediilor anuale aferente celor patru ani de studiu din învățământul gimnazial la limba engleză. Nota minimă de admitere la proba de verificare a cunoștințelor la limba modernă este 6 (șase).
1. Candidații care solicită echivalarea probei de limba engleză cu media aritmetică a mediilor anuale aferente celor patru ani de studiu vor depune/ transmite cererea de echivalare a rezultatelor obținute pe parcursul ciclului gimnazial la limba modernă, conform modelului din Anexa A.

2. Candidaților care au promovat, pe parcursul învățământului gimnazial, examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limba engleză și celor care au obținut premiul I, al II-lea, al III-lea sau mențiune la etapa națională a olimpiadei de limba engleză, li se recunosc și echivalează aceste rezultate cu proba de verificare a cunoștințelor la limba engleză.
Candidații care solicită echivalarea probei cu rezultatele obținute la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competentelor lingvistice vor transmite/ depune cererea de recunoaștere și echivalare a rezultatelor obținute la examene cu recunoaștere internațională, conform modelului din Anexa B, însoțită de copia scanată/ fotocopia certificatului obtinut.
Candidații care solicită recunoașterea distincțiilor obținute, la etapa națională a olimpiadei de limba engleză vor transmite/ depune cererea de recunoaștere și echivalare, conform modelului din Anexa B, însotita de copia scanată/ fotocopia diplomei obținute la etapa națională a olimpiadei.

3. Elevilor care, pe parcursul ciclului gimnazial, nu au studiat în scoală limba engleză, dar au studiat-o în context non-formal, li se poate echivala proba de verificare a cunoștințelor la limba engleză în baza unei fișe de studiu a limbii engleze în context formal/ non-formal, conform modelului din Anexa B. Fișa se completează de către părintele/ reprezentantul legal al elevului.

4. Elevii care, pe parcursul ciclului gimnazial, nu au studiat nici  în context  formal și nici  în context non-formal limba engleză,  depun / transmit comisiei de inscriere, prin e-mail sau prin postă, cu confirmare de primire, un portofoliu al cărui conținut si punctaj sunt prevăzute în Anexa D. Depunerea/ transmiterea portofoliului de către elev/ părinte se face în perioada prevăzută în calendarul admiterii și este însoțită de o declarație pe propria răspundere, semnată de elev și de părinte, din care să rezulte că portofoliul depus este elaborat de către elev. 
Punctajul minim pentru ca un elev să fie admis este de  60 puncte, incluzând si cele 10 puncte din oficiu. La proba de evaluare a portofoliilor nu se admit contestatii.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu