marți, 6 decembrie 2016

Apel de selecție proiect Erasmus+ „Formare inițială și continuă într-o școală pedagogică europeană”

Beneficiar: Colegiul Național Constantin Cantacuzino Târgoviște
Durata proiectului: 24 de luni
Perioada de implementare:  01-12-2016  -  30-11-2018
Țara în care se realizează mobilitățile: Spania

Grup țintă:
·   cadre didactice ale Colegiului Național Constantin Cantacuzino - învățători care susțin lecții demonstrative la practica observativă a elevilor de clasa a X-a și profesori metodiști care vor desfășura activitățile de metodica predării disciplinelor de specialitate cu aceiași elevi când vor fi în clasa a XI-a;
·      elevi ai Colegiului Național Constantin Cantacuzino – filieră vocațională, profil pedagogic, specializarea învățător-educatoare, clasa a X-a în anul școlar 2016-2017.

Obiectivul general al proiectului:
Formarea competențelor elevilor de la profilul pedagogic, specializarea învățătoare/educatoare, de a proiecta și desfășura lecții utilizând strategii didactice inovative prin îmbinarea unor metode activ-participative centrate pe elev, mijloace didactice moderne și forme de organizare care să permită  învățarea prin cooperare.

Obiective specifice:
Fiecare cadru didactic participant va fi capabil
O1. să integreze creativ metode și tehnici de predare activ-participative, mijloace didactice moderne și forme de organizare care să permită învățarea prin cooperare, în minimum 70 de lecții de metodica predării specialității sau practică,  susținute de la finalizarea mobilității până la sfârșitul derulării proiectului;
Fiecare elev participant la proiect va fi capabil:
O2. să identifice strategiile didactice folosite în lecțiile asistate de la ciclul primar și pre-primar, prezentându-le in fișa de observare, până la sfârșitul derulării proiectului;
O3. să transfere cunoștințele teoretice privind utilizarea strategiilor didactice moderne în toate lecțiile demonstrative susținute în clasa a XI-a, până la sfârșitul derulării proiectului;
Fiecare participant la proiect, cadre didactice și elevi, va fi capabil
O4. să se implice activ în propriul proces de formare/dezvoltare profesională, acceptând și incluzând în propria activitate cunoștințe, priceperi și deprinderi dobândite pe tot parcursul proiectului.

          Descrierea proiectului:
          În cadrul proiectului se urmărește corelare cunoștințelor acumulate de elevi la disciplina Teoria și practica instruirii și evaluării, cap. Metodologia instruirii, cu metodele de instruire observate într-un stagiu de practică de 2 săptămâni, efectuat în Valencia, Spania, și cu lecțiile de probă susținute începând cu clasa a XI-a. Instituția gazdă va oferi elevilor contextul de învățare pliat pe nevoile elevilor de clasa a X-a, urmărind dezvoltarea lor pe parcursul mobilității și validând competentele profesionale formate.
În clasa a XI-a, elevii beneficiari ai stagiului de practică vor aplica rezultatele învățării, le vor multiplica în grupele în care își desfășoară practica, atât pentru colegi, cât și pentru profesorii/învățătorii care îi asistă și le evaluează activitatea.
Profesorii metodiști care predau orele de metodica predării disciplinelor de specialitate poartă responsabilitatea transmiterii primelor noțiuni de metodica specialității, a îndrumării elevilor în proiectarea didactică și în organizarea lecțiilor de probă; de aceea, în cadrul proiectului, vor participa la activități de job-shadowing în școli și grădinițe din țara gazdă.
Ca urmare a experiențelor asimilate, metodiștii vor aplica noi strategii, în activități demonstrative (la clasă, în cadrul comisiilor, schimburilor între catedre), schimbarea de strategie ajungând la toți elevii pe care îi formează, la foarte multe dintre cadrele didactice.
Activitățile din primul an al proiectului vor fi reluate în anul al doilea pentru ca de aceste experiențe pozitive să beneficieze un număr reprezentativ de cadre didactice și elevi.

Apelul vizează:
1. selectarea a 5 cadre didactice (profesori/ învățători metodiști) care să participe la activități de job-shadowing, cu durata de 7 zile;
2. selectarea a 15 de elevi de clasa a X-a, profil pedagogic, specializarea învățător-educatoare care să efectueze un stagiu de practică cu durata de 14 zile.
Finalitate: obținere de certificate de mobilitate Europass pentru elevi si profesori si certificate ECVET pentru elevi

Criterii de selecție a cadrelor didactice:
1.    să realizeze sau să conducă practica elevilor din grupul țintă (învățători care susțin lecții demonstrative la practica observativă a elevilor de clasa a X-a și profesori metodiști care vor desfășura activitățile de metodica predării disciplinelor de specialitate cu aceiași elevi când vor fi in clasa a XI-a);
2.    acord scris privind implicarea în proiect, asumându-si totodată responsabilitatea aplicării la scară largă a rezultatelor formării;
3.    probă practică în limba engleză.

Criteriu de departajare: punctajul obținut la proba practică în limba engleză.

În cazul punctajelor egale, vor avea prioritate cadrele didactice care merg într-o mobilitate pentru prima dată, apoi cele care nu au participat la o mobilitate din fonduri UE în ultimii 5 ani.
Persoanele care vor face parte din comisia de selecție nu vor participa la mobilități și nu vor avea rude în rândul participanților.

 Dosarul de candidatură va conține:
-cerere tip de înscriere;
-declarație de angajament.

Criterii de selecție a elevilor:
- apartenența la grupul țintă specificat
- exprimarea, în scris, a  disponibilității de a participa la mobilitate în cadrul proiectului (cerere tip);
- acordul scris al părinților în legătură cu participarea la mobilitate în cadrul proiectului;
- probă de verificare a cunoștințelor de limba engleză (oral și scris);
- interviu pentru verificarea cunoștințelor teoretice de Teoria și practica instruirii și evaluării, din capitolele:
1. Procesul de instruire: predare-învăţare-evaluare
2. Modele de instruire şi fundamentele lor psihologice
2.1. Modelul comportamentalist
2.2. Modelul cognitivist
2.3. Modelul constructivist
2.4. Modelul bazat pe procesarea informaţiilor etc.
3. Relaţiile educaţionale        
3.1. Relaţii de comunicare
3.2. Relaţii de conducere a învăţării
3.3. Relaţii socio-afective
4. Normativitatea instruirii – principiile didactice

Elevii care au obtinut la examene cu recunoastere internatională diplome/certificate cu nivel de competență lingvistica A1 sau superior pot fi admiși fără a mai susține proba de cunostinte la limba engleză, fiindu-le acordata, prin echivalare, nota maximă la respectiva probă.

Criterii de departajare:
-punctajul total obținut la proba de limba engleză (nu mai mic de 30 puncte) și interviul pentru testarea cunoștințelor pedagogice.

În cazul punctajelor egale, vor avea prioritate elevii  care provin din medii dezavantajate (familii monoparentale sau părinți plecați în străinătate, din mediul rural, rromi)

Dosarul de candidatură a elevilor va conține:
- cerere tip;
- acordul scris al părinților;
- certificat de competențe lingvistice – limba engleză (dacă este cazul).

            Criterii de selecție pentru profesorii însoțitori:
- interviu pentru verificarea competențelor de comunicare în limba engleză
- exprimarea, în scris,a  disponibilității de a participa la o mobilitate cu durata de 14 zile

Criterii de departajare:
Punctajul obținut la interviul de evaluare a competențelor lingvistice.

Dosarul de candidatură a profesorilor însoțitori:
- cerere tip;
- scrisoare de intenție.

Calendarul concursului de selecție:

          1.
Depunere candidaturilor
7-12 decembrie 2016

          2.
Limbă engleză probă scrisă – elevi

13 decembrie 2016, 14-14.30

          3.
Limba engleză probă orală și interviu – elevi și însoțitori
13 decembrie 2016, începând cu ora 14.30
          4.
Limbă engleză probă practică – cadre didactice
14 decembrie 2016, 14-15

          5.
Afișarea rezultatelor
15 decembrie 2016


           Documentele tip se găsesc în format electronic pe site-ul colegiului http://colegiul-cantacuzino.ro/  sau pe suport de hârtie la secretariatul colegiului.

3 comentarii:

  1. Buna seara,
    Pentru elevii care doresc sa participe la mobilitate în cadrul acestui proiect , acordul scris al părinților trebuie certificat prin notariat? Multumesc anticipat pt. raspuns.
    Anghelina Florina Violeta

    RăspundețiȘtergere