vineri, 14 mai 2021

Admiterea în clasele cu predare a limbii engleze în regim bilingv, an școlar 2021-2022

Pentru admiterea în clasa a IX-a în anul școlar 2021-2022, la clase cu predare a limbii moderne în regim bilingv, proba de verificare a cunoștințelor la limba engleză constă în recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute pe parcursul ciclului gimnazial la limba engleză.

1. Proba de verificare a cunoștințelor la limba engleză se echivalează cu media aritmetică, calculată cu două zecimale, fără rotunjire, a mediilor anuale aferente celor patru ani de studiu din învățământul gimnazial la limba engleză. Nota minimă de admitere la proba de verificare a cunoștințelor la limba modernă este 6 (șase).
1. Candidații care solicită echivalarea probei de limba engleză cu media aritmetică a mediilor anuale aferente celor patru ani de studiu vor depune/ transmite cererea de echivalare a rezultatelor obținute pe parcursul ciclului gimnazial la limba modernă, conform modelului din Anexa A.

2. Candidaților care au promovat, pe parcursul învățământului gimnazial, examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limba engleză și celor care au obținut premiul I, al II-lea, al III-lea sau mențiune la etapa națională a olimpiadei de limba engleză, li se recunosc și echivalează aceste rezultate cu proba de verificare a cunoștințelor la limba engleză.
Candidații care solicită echivalarea probei cu rezultatele obținute la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competentelor lingvistice vor transmite/ depune cererea de recunoaștere și echivalare a rezultatelor obținute la examene cu recunoaștere internațională, conform modelului din Anexa B, însoțită de copia scanată/ fotocopia certificatului obtinut.
Candidații care solicită recunoașterea distincțiilor obținute, la etapa națională a olimpiadei de limba engleză vor transmite/ depune cererea de recunoaștere și echivalare, conform modelului din Anexa B, însotita de copia scanată/ fotocopia diplomei obținute la etapa națională a olimpiadei.

3. Elevilor care, pe parcursul ciclului gimnazial, nu au studiat în scoală limba engleză, dar au studiat-o în context non-formal, li se poate echivala proba de verificare a cunoștințelor la limba engleză în baza unei fișe de studiu a limbii engleze în context formal/ non-formal, conform modelului din Anexa B. Fișa se completează de către părintele/ reprezentantul legal al elevului.

4. Elevii care, pe parcursul ciclului gimnazial, nu au studiat nici  în context  formal și nici  în context non-formal limba engleză,  depun / transmit comisiei de inscriere, prin e-mail sau prin postă, cu confirmare de primire, un portofoliu al cărui conținut si punctaj sunt prevăzute în Anexa D. Depunerea/ transmiterea portofoliului de către elev/ părinte se face în perioada prevăzută în calendarul admiterii și este însoțită de o declarație pe propria răspundere, semnată de elev și de părinte, din care să rezulte că portofoliul depus este elaborat de către elev. 
Punctajul minim pentru ca un elev să fie admis este de  60 puncte, incluzând si cele 10 puncte din oficiu. La proba de evaluare a portofoliilor nu se admit contestatii.

Admiterea la profilul pedagogic, an școlar 2021-2022

La învățământul liceal, profilul pedagogic, toate specializările, evaluarea și certificarea aptitudinilor se realizează prin eliberarea unei fișe de aptitudini, de către unitatea de învățământ în care este înmatriculat candidatul în clasa a VIII-a, anexă la fișa de înscriere a candidatului.


Fișa de aptitudini va conține:
-tipurile de aptitudini: de comunicare, artistice și fizice și disciplina în ale cărei programe școlare este cuprins fiecare tip de aptitudini: limba și literatura română, educație vizuală, educație muzicală, educație fizică și sport;
-media generală a claselor V – VIII la disciplinele: limba și literatura română, educație vizuală, educație muzicală, educație fizică și sport;
-media generală a claselor V-VIII la purtare.

Pentru a fi declarat ADMIS la profilul pedagogic, specializarea învățător-educatoare sau specializarea educator-puericultor, candidatul trebuie să aibă, în fișa de aptitudini, la fiecare dintre disciplinele menționate media generală a claselor V – VIII mai mare sau egală cu 6 și media generală 10 la purtare în clasele V-VIII.

Comisiile de înscriere din unitățile de învățământ  gimnazial completează fișele de aptitudini și le transmit către unitatea de învățământ preuniversitar liceal cu profil pedagogic.
Acordarea calificativului ADMIS/RESPINS la profilul pedagogic, înscris pe fișa de aptitudini, în câmpul dedicat, se face de către comisia de admitere din unitatea de învățământ liceal cu profil pedagogic, care va alcătui și lista candidaților admiși la profilul pedagogic.

Admiterea la specializările din cadrul profilului pedagogic, a candidaților care au obținut calificativul ADMIS, în conformitate cu prevederile de mai sus, se va realiza în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, după susținerea examenului de Evaluare Națională.

Calendar probe de aptitudini
07 – 14 iunie 2021 – Înscrierea pentru probele de aptitudini

15 – 18 iunie 2021 – Desfășurarea/Echivalarea probelor de aptitudini

18 iunie 2021 – Comunicarea rezultatelor la probele de aptitudini

14 iulie 2021 – Validarea de către comisia de admitere județeană a listei candidaților admiși la liceele/clasele de profil pedagogic

marți, 11 mai 2021

Testare de selecție pentru clasa a V-a - 2021-2022

 Vineri, 02.07.2021, între orele 10.00-10.45, va avea loc la Colegiul Național "Constantin Cantacuzino" testarea de selecție în vederea constituirii claselor a V-a pentru anul școlar 2021-2022. 

Înscrierile la testarea de selecție se realizează în perioada 14-27 iunie 2021, prin completarea formularului on-line.Structura subiectului, subiecte model și informații suplimentare despre organizarea și desfășurarea testării de selecție puteți găsi pe site-ul colegiului: http://colegiul-cantacuzino.ro/constituire-clase/clasa-a-v-a