miercuri, 27 mai 2020

Admiterea la profilul pedagogic 2020 - Probele de aptitudini
La învățământul liceal – filiera vocațională, profilul pedagogic, toate specializările, evaluarea și certificarea aptitudinilor se realizează prin eliberarea unei fișe de aptitudini, de către unitatea de învățământ în care este înmatriculat candidatul în clasa a VIII-a, anexă la fișa de înscriere a candidatului.

Fișa de aptitudini va conține:
-tipurile de aptitudini: de comunicare, artistice și fizice și disciplina în ale cărei programe școlare este cuprins fiecare tip de aptitudini: limba și literatura română, educație vizuală, educație muzicală, educație fizică și sport;
-media generală a claselor V – VIII la disciplinele: limba și literatura română, educație vizuală, educație muzicală, educație fizică și sport;
-media generală a claselor V-VIII la purtare;
-calificativul ADMIS/RESPINS la profilul pedagogic.

Pentru a fi declarat ADMIS la profilul pedagogic, toate specializările, candidatul trebuie să aibă, în fișa de aptitudini, la fiecare dintre disciplinele menționate media generală a claselor V – VIII mai mare sau egală cu 7 și media generală 10 la purtare în clasele V-VIII.

Comisiile de înscriere din unitățile de învățământ  gimnazial completează fișele de aptitudini și le transmit către unitatea de învățământ preuniversitar liceal cu profil pedagogic.
Acordarea calificativului ADMIS/RESPINS la profilul pedagogic, înscris pe fișa de aptitudini, în câmpul dedicat, se face de către comisia de admitere din unitatea de învățământ liceal cu profil pedagogic, care va alcătui și lista candidaților admiși la profilul pedagogic.

Admiterea la specializările din cadrul profilului pedagogic, a candidaților care au obținut calificativul ADMIS, în conformitate cu prevederile de mai sus, se realizează în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere.

Proba de verificare a competențelor de limba engleză


Pentru admiterea în clasa a IX-a în anul școlar 2020-2021, la clase cu predare a limbii moderne în regim bilingv, proba de verificare a cunoștințelor la limba engleză constă în recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute pe parcursul ciclului gimnazial la limba engleză.

1. Proba de verificare a cunoștințelor la limba engleză se echivalează cu media aritmetică, calculată cu două zecimale, fără rotunjire, a mediilor anuale aferente celor patru ani de studiu din învatamantul gimnazial la limba engleză. Nota minimă de admitere la proba de verificare a cunoștințelor la limba modernă este 6 (șase).
Candidații care solicită echivalarea probei de limba engleză cu media aritmetică a mediilor anuale aferente celor patru ani de studiu vor depune/ transmite cererea de echivalare a rezultatelor obținute pe parcursul ciclului gimnazial la limba modernă, conform modelului din Anexa A.

2. Candidaților care au promovat, pe parcursul învățământului gimnazial, examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limba engleză și celor care au obținut premiul I, al II-lea, al III-lea sau mențiune la etapa națională a olimpiadei de limba engleză, li se recunosc și echivalează aceste rezultate cu proba de verificare a cunoștințelor la limba engleză.
Candidații care solicită echivalarea probei cu rezultatele obținute la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competentelor lingvistice vor transmite/ depune cererea de recunoaștere și echivalare a rezultatelor obținute la examene cu recunoaștere internațională, conform modelului din Anexa B, însoțită de copia scanată/ fotocopia certificatului obtinut.
Candidații care solicită recunoașterea distincțiilor obținute, la etapa națională a olimpiadei de limba engleză vor transmite/ depune cererea de recunoaștere și echivalare, conform modelului din Anexa B, însotita de copia scanată/ fotocopia diplomei obținute la etapa națională a olimpiadei.

3. Elevilor care, pe parcursul ciclului gimnazial, nu au studiat în scoală limba engleză, dar au studiat-o în context non-formal, li se poate echivala proba de verificare a cunoștințelor la limba engleză în baza unei fișe de studiu a limbii engleze în context formal/ non-formal, conform modelului din Anexa B. Fișa se completează de către părintele/ reprezentantul legal al elevului.

4. Elevii care, pe parcursul ciclului gimnazial, nu au studiat nici  în context  formal și nici  în context non-formal limba engleză,  depun / transmit comisiei de inscriere, prin e-mail sau prin postă, cu confirmare de primire, un portofoliu al cărui conținut si punctaj sunt prevăzute în Anexa D. Depunerea/ transmiterea portofoliului de către elev/ părinte se face în perioada prevăzută în calendarul admiterii și este însoțită de o declarație pe propria răspundere, semnată de elev și de părinte, din care rezulte portofoliul depus este elaborat de către elev. Punctajul minim pentru ca un elev fie admis este de  60 puncte, incluzând si cele 10 puncte din oficiu. La proba de evaluare a portofoliilor nu se admit contestatii.

luni, 25 mai 2020

Noul calendar privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat 2020-2021În conformitate cu Ordinul de ministru nr. 4.317/2020, prin care a fost aprobat Calendarul actualizat al organizării și desfășurării admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2020-2021, vă precizăm următoarele:

1. Ședințele de instruire cu părinții și elevii pentru prezentarea procedurilor de admitere și a planului de școlarizare, precum și cele pentru completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a și de către părinții acestora pot fi organizate în unitatea de învățământ sau prin mijloace electronice de comunicare–telefon, e-mail, videoconferință.

2. Media de admitere, în baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a de liceu a absolvenților învățământului gimnazial, se calculează ca medie ponderată între media generală la examenul de evaluarea națională (80%) și media generală de absolvire a claselor V-VIII (20%).

3. Completarea opțiunilor în fișele de înscriere, de către absolvenții clasei a VIII-a și de către părinții acestora, se va realiza în perioada 2-6 iulie 2020, iar repartizarea computerizată va avea loc în data de 10 iulie 2020Calendarul complet al admiterii în învățământul liceal de stat este disponibil AICI.

4. Înscrierea pentru probele de aptitudini se va realiza în perioada 2-5 iunie.Probele de aptitudini organizate pentru admiterea în liceele vocaționale , profil pedagogic și militar, aprecierea probelor de aptitudini se face pe bază de calificativ: admis/respins.

5. Probele de aptitudini din cadrul examenului de admitere în învățământul vocational, profilul pedagogic evaluarea și certificarea aptitudinilor se vor realiza prin eliberarea unei fișe de aptitudini, de către unitatea de învățământ în care este înmatriculat candidatul în clasa a VIII-a.

6. Fișa de aptitudini va conține următoarele:
a) tipurile de aptitudini - de comunicare, artistice și fizice - și disciplina în ale cărei programe școlare este cuprins fiecare tip de aptitudini: limba și literatura română, educație vizuală, educație muzicală, educație fizică și sport;

b) media generală a claselor V-VIII la disciplinele: limba și literatura română, educație vizuală, educație muzicală, educație fizică și sport;

c) media generală a claselor V-VIII la purtare;

d) calificativul - Admis/ Respins la profilul pedagogic.


Metodologia completă, pentru fiecare probă în parte, pentru admiterea în liceele vocaționale este disponibilă AICI.

marți, 19 mai 2020

Testare de selectie pentru clasa a V-a - 2020

Vineri, 19 iunie 2020, va avea loc la Colegiul Național "Constantin Cantacuzino" testarea de selecție în vederea constituirii claselor a V-a pentru anul școlar 2020-2021. 

Înscrierile la testare se realizează on-line, în perioada 18 mai 2020 – 29 mai 2020, completând formularul AICI.
Concursul constă într-o singură probă on-line care vizează conținuturi atât la limba română, cât și la matematică, cu durata de 45 de minute. 

Subiectele vor fi redactate într-un formular Google, care va avea următoarele setări: 
-va fi destinat exclusiv utilizatorilor de tipul cncc12345678@colegiul-cantacuzino.ro, email unic atribuit candidaților în dimineața concursului; 
-va conține itemi evaluați automat de aplicație și câte 3 itemi cu răspuns deschis, la fiecare disciplină, care vor fi evaluați de către profesorii desemnați în acest sens; 
-rezultatul va fi trimis automat pe e-mailul de concurs, iar candidații vor putea vedea răspunsurile corecte, răspunsurile greșite și punctajul acordat pentru fiecare item.
Teste de antrenament puteți găsi AICI.

Accesul în școală se face prin două întrări, la un interval de 4-5 minute între candidați. La intrarea în școală fiecărui copil i se va măsura temperatura; candidații își vor dezinfecta mâinile, vor primi mască și mănuși pe care le vor purta din momentul accesului în școală până la părăsirea acesteia. La plecare vor primi o mască nouă. Candidații se vor prezenta cu maximum 5 minute înainte de ora la care au fost programați. Părinții nu vor avea acces în instituție. 

Accesul în sala de concurs se realizează pe culoare distincte, în ordine alfabetică, începând de la parter, conform programării  postate pe site-ul instituției cu minimum 10 zile înainte, pentru eventualitatea în care unii dintre candidați ar dori să identifice sala în care vor susține proba on-line. 

Pentru detalii suplimentare consultați Procedura operațională privind selecția elevilor în vederea constituirii claselor a V-a publicată pe site-ul instituției AICI.

marți, 7 aprilie 2020

   Vestea plecării din această lume a Biancăi Gheboianu a zguduit astăzi adâncul ființei tuturor, profesori și elevi ai Colegiului Național „Constantin Cantacuzino” din Târgoviște.
   La numai 18 ani, după o scurtă dar intensă suferință, Bianca își ia rămas bun de la noi, cei care am cunoscut-o și prețuit-o ca fiind o tânără de elită, harnică și perfecționistă, inteligentă și echilibrată. Elevă de excepție a școlii, se pregătea cu perseverență pentru o strălucită carieră didactică, vocație pe care deja și-o manifestase deplin. A fost iubită și admirată de colegii ei și de cadrele didactice deopotrivă, în gândurile și inimile cărora va rămâne pentru totdeauna ca model de conștiinciozitate, creativitate, noblețe, modestie, solidaritate.
   În aceste momente de profundă întristare sunt încrezătoare că Dumnezeu, care a chemat-o atât de devreme spre viața veșnică, va primi în Rai sufletul ei curat și sensibil.
   Cu dragoste de mamă, transmit mângâiere sufletească și condoleanțe familiei îndurerate și greu încercate, pe care o asigur de compasiunea tuturor colegilor profesori care vor păstra vie memoria Biancăi.

Prof. Silvia Mareș,

x

marți, 25 februarie 2020

Ai curaj să te opui        Pe parcursul Săptămânii Siguranței pe Internet derulată în 10-14 februarie 2020, elevii clasei a VII-a A, de la Colegiul Național Constantin Cantacuzino din Târgoviște au fost implicați în două activități care au avut ca scop conștientizarea elevilor cu privire la pericolele la care se expun prin navigarea în mediul online, cum să le evite, cine-i poate ajuta și care sunt rigorile legii cu privire la utilizarea internetului.
        Elevii și profesorii lor, Mihai Cristina și Ștefan Floricica, au abordat două teme spinoase precum Cyberbullying și Sexting. Elevii au aflat ce înseamnă cyberbullying, au mărturisit în ce situații s-au simțit în nesiguranță în mediul online. Prin utilizarea platformei
www.farafrica.ro., au descoperit că fenomenul hărțuirii în mediul online li se întâmplă tuturor, au ascultat experiențele neplăcute ale unor personalități din lumea muzicală precum Irina Rimes, Alina Eremia, Deliric, au descoperit că au la dispoziție două căi de a se apăra utilizând www.ctr_ajutor. și www.esc_abuz. pentru a raporta hărțuitorii. Lucrând împreună au identificat cauze ale acestui fenomen, au găsit soluții de a-i aborda pe hărțuitori, au descoperit că cei ce sunt victime nu au anumite particularități negative, că cel mai ușor de a rupe lanțul hărțuirii este de a spune nu, de a te opune, de a fi alături de victime. Au formulat mesaje de susținere pentru figurinele prezente pe platformă. Mai mult, au aflat ce spune legea, deoarece cunoașterea legii conduce la scăderea fenomenului.
        Cea de-a doua temă abordată a fost Sextingul, iar pentru înțelegerea fenomenului elevii au vizionat filmul realizat de Poliția Română și care este extrem de sugestiv și explicit cu privire la acest fenomen https://www.youtube.com/watch?v=jSqPISIKQ_A.
        Li s-au prezentat elevilor rezultatele unui chestionar aplicat unui eșantion de 87 de elevi de gimnaziu care deși afirmă cu nu le s-a întâmplat să se confrunte cu acest fenomen, afirmă că au cunoștință de mulți apropiați care s-au confruntat cu acest fenomen. Am analizat împreună care sunt modalitățile de a racola tinerii, ce expresii folosesc: pentru mine ești cea/cel mai important/ă, eu țin foarte mult la tine, eu nu aș face ceva care să te rănească, cine sunt cei mai vulnerabili. Li s-a atras atenția elevilor că orice imagine postată în mediul virtual devine publică, că ea rămâne stocată în server chiar dacă ulterior este ștearsă de pe pagina de profil. S-a insistat pe necesitatea de a cere acordul pentru a posta o anumită imagine.
        Elevii au fost foarte implicați în activitate, au lucrat în grupe și au avut la dispoziție o coală pe care am desenat sugestiv un copac, frunzele copacului au fost cauzele fenomenului identificate de părinți, iar merele au fost efectele fenomenului. La finalul activității, cunoscând cauzele și efectele, am îndepărtat frunzele și merele și am atașat copacului flori care sugerau un comportament adecvat în cazul fenomenului Sexting.
          Datorită acestei activități, elevii au realizat ce importantă este relația lor cu ceilalți și cât de periculos poate fi internetul pentru un copil, dacă se simte singur sau este izolat.Prof. Mihai Cristina-Florina

Prof. Ștefan Floricica
luni, 10 februarie 2020

Clasele a VIII a B și a VIII a A, tema " Egalitatea șanselor ;egalitatea în fața legii;problema corupției". O evaluare altfel : copiii au organizat câte un "proces". S-au documentat s-au pregătit, și a ieșit ceva tare frumos și care le-a plăcut mult.


luni, 27 ianuarie 2020

Certificate de Excelență Code Week 4 All

Suntem încântați să vă împărtășim că mai mulți profesori cantacuzini au creat alianțe cu profesori din județul Dâmbovița, dar și cu profesori mai multe țări europene și au finalizat cu succes provocarea Code Week 4 All, aducând programarea în cât mai multe clase - clasa PA (Alexandra Miricioiu), 1A (Mărioara Radu), 1S (Gabriela Călin), 3A (Carmen Stroescu), 3C (Ciprian Brebeanu), 3S (Roxana Tatomir și Anamaria Măguleanu), 4S (Issabela Ciovlică).


Elevii și profesorii au jucat un rol important în desfășurarea CODE WEEK de anul trecut, cea mai reușită ediție de până acum.